Επιστροφή στο
www.heron.gr
Επικοινωνία

18228

Αίτηση Προμήθειας

Ηλεκτρικής ενέργειας υποψήφιου πελάτη

buttonΔιαβάστε περισσότερα

Εάν θέλετε να εισάγετε πάνω από έναν μετρητή, πατήστε το κουμπί

Στοιχεία Πελάτη

Σε περίπτωση Ανάγκης ή Απουσίας μου, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Υπεύθυνος Ενέργειας

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου

Στοιχεία Παροχής & Προγραμμάτων

Διεύθυνση Αποστολής Λογαριασμού

Τρόποι Εξόφλησης Λογαριασμού

x

Στοιχεία Παροχής & Προγραμμάτων

Διεύθυνση Αποστολής Λογαριασμού

Τρόποι Εξόφλησης Λογαριασμού

x

Στοιχεία Παροχής & Προγραμμάτων

Διεύθυνση Αποστολής Λογαριασμού

Τρόποι Εξόφλησης Λογαριασμού

x

Στοιχεία Παροχής & Προγραμμάτων

Διεύθυνση Αποστολής Λογαριασμού

Τρόποι Εξόφλησης Λογαριασμού

x

Στοιχεία Παροχής & Προγραμμάτων

Διεύθυνση Αποστολής Λογαριασμού

Τρόποι Εξόφλησης Λογαριασμού

x

Στοιχεία Παροχής & Προγραμμάτων

Διεύθυνση Αποστολής Λογαριασμού

Τρόποι Εξόφλησης Λογαριασμού

x

Στοιχεία Παροχής & Προγραμμάτων

Διεύθυνση Αποστολής Λογαριασμού

Τρόποι Εξόφλησης Λογαριασμού

x

Στοιχεία Παροχής & Προγραμμάτων

Διεύθυνση Αποστολής Λογαριασμού

Τρόποι Εξόφλησης Λογαριασμού

x

Στοιχεία Παροχής & Προγραμμάτων

Διεύθυνση Αποστολής Λογαριασμού

Τρόποι Εξόφλησης Λογαριασμού

add

Τήρηση - Δήλωση Συναίνεσης Ανακοίνωσης Στοιχείων

Έλαβα πλήρη γνώση και αποδέχοµαι ότι, τόσο για τη λειτουργία της παρούσας σύµβασης, όσο και κατά το προ-συµβατικό στάδιο η ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΙΚΗ ΑΕ τηρεί αρχείο προσωπικών δεδοµένων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2472/97 περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα όπως εκάστοτε ισχύει και ότι έχω δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα που µε αφορούν.∆ια της παρούσης δηλώσεως και µέχρι της εγγράφου ανακλήσεώς της από εµένα, συναινώ στην ανακοίνωση εκ µέρους της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ προσωπικών δεδοµένων µου που τηρούνται από αυτήν και περιορίζονται αποκλειστικά και µόνο στα αρχεία της ταυτότητάς µου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο) σε άλλες εταιρείες µε τις οποίες η ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ συνεργάζεται ή σε πρόσωπα ή εταιρείες που ενεργούν για λογαριασµό της για την απευθείας προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ή για κάθε είδους διαφηµιστικούς σκοπούς. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης πραγµατοποιείται εγγράφως και δεν έχει αναδροµική ισχύ.

Αποδοχή όρων από τον πελάτη

Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης, δηλώνω ότι: α) Ανέγνωσα, κατανόησα πλήρως και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους γενικούς όρους της σύµβασης για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτοί συνάπτονται στην παρούσας αίτησης. β) Εφόσον γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή µου από την εταιρία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε., θα τεθεί σε ισχύ η σύµβαση για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. γ) Είµαι χρήστης του/των Mετρητή/ών που αναγράφονται στο πεδίο 2 ανωτέρω, έλαβα γνώση των προσφερόµενων τιµών προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. και επέλεξα το/τα πρόγραµµα/τα που δηλώνεται/δηλώνονται στο πεδίο 2. δ) Η υπογραφή µου εµπεριέχει την ρητή παροχή εξουσιοδότησης προς την ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. για να ενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη για την εκπροσώπηση του/των µετρητή/ών, τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται στο πεδίο 2 ανωτέρω. ε) Η υπογραφή µου εµπεριέχει τη συγκατάθεσή µου για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που µε αφορούν, µε σκοπό τη λειτουργία της σύµβασης. στ) Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα αίτηση/δήλωση είναι αληθή και δεσµεύοµαι να γνωστοποιήσω αµέσως και πάντως εντός 48 ωρών οποιαδήποτε τροποποίησή τους στην ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

Παρατηρήσεις

Επεξήγηση Δικαιολογητικών

Ιδιώτες & Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Για Ημεδαπούς

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Προμήθειας Η/Ε από ενεργό χρήστη και Όροι Σύμβασης
 2. Φωτοτυπία ΑΔΤ πελάτη
 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού λογαριασμού τελευταίου προμηθευτή
 4. Αποδεικτικό εξόφλησης τελευταίου λογαριασμού Η/Ε

Για αλλοδαπούς εντός ΕΕ

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Προμήθειας Η/Ε από ενεργό χρήστη και Όροι Σύμβασης
 2. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή άδεια παραμονής
 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού λογαριασμού τελευταίου προμηθευτή
 4. Αποδεικτικό εξόφλησης τελευταίου λογαριασμού Η/Ε

Για αλλοδαπούς εκτός ΕΕ

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση Προμήθειας Η/Ε από ενεργό χρήστη και Όροι Σύμβασης
 2. Φωτοτυπία διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού λογαριασμού τελευταίου προμηθευτή
 4. Αποδεικτικό εξόφλησης τελευταίου λογαριασμού Η/Ε
 5. Άδεια παραμονής εν ισχύ ή άδεια εργασίας εν ισχύ

Συνημμένα Αρχεία

Αναζήτηση αρχείου..
Αναζήτηση αρχείου..
Αναζήτηση αρχείου..
Αναζήτηση αρχείου..
Αναζήτηση αρχείου..
Αναζήτηση αρχείου..
Αναζήτηση αρχείου..
Αναζήτηση αρχείου..
Αναζήτηση αρχείου..
Αναζήτηση αρχείου..

Βρείτε το πρόγραμμά σας

Πρόγραμμα HOME 1

Πρόγραμμα HOME 1 1Φ

Πρόγραμμα HOME 1 3Φ

Πρόγραμμα HOME 1N

Πρόγραμμα HOME 1N 1Φ

Πρόγραμμα HOME 1N 3Φ

Πρόγραμμα Business 21

Απευθύνεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που η Συμφωνημένη Ισχύς της παροχής τους είναι έως 25 kVA.

Πρόγραμμα Industry 21

Απευθύνεται σε όλους τους Βιοτεχνικούς και Βιομηχανικούς καταναλωτές, που η Συμφωνημένη Ισχύς της παροχής τους είναι έως 25 kVA.

Πρόγραμμα Business 22

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που η Συμφωνημένη Ισχύς της παροχής τους είναι από 35 kVA έως 250 kVA.

Πρόγραμμα Industry 22

Απευθύνεται σε όλους τους Βιοτεχνικούς και Βιομηχανικούς καταναλωτές, που η Συμφωνημένη Ισχύς της παροχής τους είναι από 35 kVA έως 250 kVA.

Πρόγραμμα Business 23

Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις με αυξημένη νυχτερινή κατανάλωση.

Πρόγραμμα Industry 23

Απευθύνεται σε όλους τους Βιοτεχνικούς και Βιομηχανικούς καταναλωτές που έχουν αυξημένη νυχτερινή κατανάλωση.


Αριθμός Παροχής

Αναγράφεται στο λογαριασμό του ηλεκτρικού σας ρεύματος. Τα ψηφία εμφανίζονται με την εξής μορφή x-xxxxxxxx-xx-x

Διεύθυνση Ακινήτου

Η διεύθυνση του ακινήτου όπου βρίσκεται η παροχή για την οποία συμπληρώνετε την Αίτηση Προμήθειας.

Συμφωνημένη Ισχύς

Αναγράφεται στο λογαριασμό του ηλεκτρικού σας ρεύματος στο πεδίο «Συμφωνημένη Ισχύς», εκφράζεται σε kVA και αφορά τη μέγιστη ισχύ που μπορεί να απορροφήσει ο χρήστης της παροχής από το δίκτυο.

Αρχική Μέτρηση Ημερήσιας Κατανάλωσης

Ο αριθμός-ένδειξη που αναγράφεται στο μετρητή της παροχής σας. Αν υπάρχει και νυχτερινή κατανάλωση στον ίδιο μετρητή, τότε η Ημερήσια Κατανάλωση φέρει την ένδειξη Κ.

Αρχική Μέτρηση Νυχτερινής Κατανάλωσης

Ο αριθμός-ένδειξη που αναγράφεται στο μετρητή της παροχής σας, εκφράζεται σε kWh και βρίσκεται κάτω από την ένδειξη Ημερήσιας Κατανάλωσης, φέροντας την ένδειξη Μ.

Τιμή Ισχύος

Συμπληρώνεται αυτόματα.

Σταθερή τιμή Ημέρας

Συμπληρώνεται αυτόματα.

Σταθερή Τιμή Νύχτας

Συμπληρώνεται αυτόματα.

Ποσό Εγγύησης/ Προκαταβολής

Το ποσό που καταβάλλατε ως εγγύηση στον προηγούμενο Προμηθευτή σας. Αναγράφεται διακριτά στο λογαριασμό του ηλεκτρικού σας ρεύματος.

Πρώτη Ενεργοποίηση Σύνδεσης

Επιλέξτε «ΝΑΙ» σε περίπτωση που είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιείται η παροχή για την οποία συμπληρώνετε την Αίτηση Προμήθειας.

Απαιτείται Επανενεργοποίηση

Επιλέξτε «ΝΑΙ» σε περίπτωση που η παροχή για την οποία συμπληρώνετε την Αίτηση Προμήθειας, δεν ηλεκτροδοτείται σήμερα.

Επεξήγηση κατάστασης αίτησης

Πρόχειρη χαρακτηρίζεται κάθε αίτηση που δεν έχει επεξεργαστεί ακόμη από ΗΡΩΝ.

Επεξήγηση κατάστασης αίτησης

Ακυρωμένη είναι η αίτηση η οποία έχει ακυρωθεί από ΗΡΩΝ για λόγους που γνωστοποιεί στους πελάτες της.

Επεξήγηση κατάστασης αίτησης

Ολοκληρωμένη είναι η αίτηση η οποία έχει επεξεργαστεί από ΗΡΩΝ και έχει προχωρήσει στην υλοποίηση της.

Κατεβάστε την Αίτηση σε μορφή PDF

Παρακαλώ πληκτρολογήστε τους παρακάτω χαρακτήρες και πατήστε το κουμπί "Συνέχεια".

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Μήνυμα από MyHeron

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Προς το παρόν η περιοχή δεν εξυπηρετείται από τον Ήρωνα. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ώστε στο μέλλον να επικοινωνήσουμε μαζί σας.