Επιστροφή στο
www.heron.gr
Επικοινωνία

18228

Όροι Συναλλαγής της Υπηρεσίας ΗΡΩΝ E-payment/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝ.Α.

  1. H υπηρεσία (on line) πληρωμής του ποσού Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α. (στο εξής η «Υπηρεσία») μέσα από το www.heron.gr ή/και το www.myheron.gr είναι διαθέσιμη σε όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, πελάτες της ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στο εξής η «ΗΡΩΝ»). Οι χρήστες της Υπηρεσίας μπορούν να πληρώσουν το ποσό Συμμετοχής ΕΝ.Α. που επιθυμούν, αρκεί να έχουν στην κατοχή τους τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής όπως αυτός τους έχει γνωστοποιηθεί είτε με επιστολή είτε ηλεκτρονικά είτε με sms (στο εξής έκαστος Πελάτης καλούμενος ως «Πελάτης EN.A.»). Η εγγραφή στην εφαρμογή myΗΡΩΝ και η απόκτηση «Κωδικού χρήστη» (Password) δίνει περαιτέρω τη δυνατότητα στον Πελάτη που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΝ.Α να λαμβάνει γνώση αναλυτικά των δεδομένων που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό της παρεχόμενης Έκπτωσης ΕΝ.Α., όπως αυτή ακριβώς θα αποτυπώνεται στον αντίστοιχο Λογαριασμό του καθώς και κάθε πληροφορία που αφορά την ένταξή του στο Πρόγραμμα EΝ.Α. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στην χρήση της Υπηρεσίας, καθώς η χρήση αυτής συνεπάγεται την ανεπιφύλαχτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

  1. Η πληρωμή είναι δυνατή με την χρήση των πιστωτικών καρτών VISA & MASTERCARD και των χρεωστικών καρτών VISA ELECTRON & MAESTRO, σε συνεργασία με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., η οποία παρέχει ειδικά συστήματα για την ασφαλή διαβίβαση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Ρητώς αναφέρεται ότι η χρήση της Υπηρεσίας δεν είναι δωρεάν.

 

  1. Για τους μη εγγεγραμμένους χρήστες και προκειμένου να γίνει αναγνώριση/αντιστοίχιση του ηλεκτρονικού κωδικού για τον οποίον ο χρήστης επιθυμεί να καταβάλει το ποσό Συμμετοχής ΕΝ.Α, οι χρήστες υποχρεούνται να εισάγουν τον αντίστοιχο Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής.

 

  1. Η πληρωμή του ποσού Συμμετοχής ΕΝ.Α. που γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Υπηρεσίας ολοκληρώνεται μέσα σε τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες, και μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, γίνεται ενημέρωση της ΗΡΩΝ για την επιτυχή καταχώριση της πληρωμής αυτής. Σε περίπτωση μη εμφάνισης της πληρωμής μετά την παρέλευση του διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών ή για οποιαδήποτε ζήτημα ή/και ερώτηση σχετικά με την χρήση της Υπηρεσίας, οι ενεργοί Πελάτες ΗΡΩΝ μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ΗΡΩΝ καλώντας τον αριθμό 18228.

 

  1. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής του ποσού Συμμετοχής ΕΝ.Α το μήνυμα που θα εμφανιστεί στον Χρήστη επέχει θέση επιβεβαίωσης της πραγματοποιηθείσας συναλλαγής και θα έχει τη δυνατότητα να το αποθηκεύσει ή να το εκτυπώσει. Αφού περαστεί η πληρωμή στο σύστημα της Υπηρεσίας, οι Χρήστες έχουν την δυνατότητα να εκτυπώσουν ηλεκτρονική απόδειξη ή/και να την αποστείλουν στο προσωπικό τους email με την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής. Ειδικά για τους εγγεγραμμένους Χρήστες στην Εφαρμογή myΗΡΩΝ υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης του ιστορικού καταβολών Συμμετοχής ΕΝ.Α.

 

  1. Η ΗΡΩΝ λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των στοιχείων και συναλλαγών που γίνονται μέσω διαδικτύου. Τα στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός συναλλαγής, κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής, ποσό πληρωμής), τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η ΗΡΩΝ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της λήψης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της πληρωμής, σύμφωνα με τις ενδοσυμβατικές υποχρεώσεις Πελάτη - ΗΡΩΝ. Οίκοθεν νοείται ότι χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία αναγνωρίζετε, αποδέχεσθε και συναινείτε ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τόσο από τον ΗΡΩΝΑ όσο και από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 

  1. Οι Χρήστες της Υπηρεσίας οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την διασφάλιση του απόρρητου των στοιχειών τους και είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία, όπως αυτή παρέχεται από την ΗΡΩΝ ήτοι σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες. Σε περίπτωση που ο Χρήστης αντιληφθεί κάποιο περιστατικό σχετικό με την ασφάλεια των στοιχείων του ή/και των συναλλαγών του θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Τράπεζάς του και να αναφέρει το πρόβλημα. Τέλος, σε κάθε περίπτωση που υποπίπτει στην αντίληψη του Χρήστη μη ορθή συμπεριφορά και χρήση των εφαρμογών, οφείλει επίσης να ειδοποιεί άμεσα το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ΗΡΩΝ καλώντας τον αριθμό 18228 και να καταγγέλλει το περιστατικό. Η ΗΡΩΝ παρέχει την δυνατότητα τέτοιας καταγγελίας τηλεφωνικά ή/και μέσω του διαδικτύου (ηλεκτρονικές φόρμες καταγγελίας). Ο Χρήστης πρέπει να κατανοήσει ότι είναι υπεύθυνος για κάθε πράξη του στο διαδίκτυο και να μην χρησιμοποιεί την παρεχόμενη Υπηρεσία με παράνομο ή αντισυμβατικό τρόπο. Ως παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της Υπηρεσίας, λογίζεται και κάθε περίπτωση παραβίασης του νόμου και ιδίως παραβατικής συμπεριφοράς παρακολούθησης ή διαρροής απόρρητων πληροφοριών κ.ο.κ..

 

  1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών για τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται από την ΗΡΩΝ αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των Πελατών μας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των όρων χρήσης των Διαδικτυακών Πυλών www.heron.gr και www.myheron.gr καθώς της ισχύουσας νομοθεσίας. Προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για την εκτέλεση της πληρωμής (π.χ. στοιχεία των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών) δεν συλλέγονται από την ΗΡΩΝ μέσω της Υπηρεσίας αλλά μόνον από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως συνεργαζόμενη τράπεζα για τη συλλογή στοιχείων από πληρωμές με πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Η διαδικτυακή σελίδα στην οποία εισάγονται τα στοιχεία αυτά είναι η αντίστοιχη που χρησιμοποιείται από το σύστημα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από την τελευταία χωρίς την παρέμβαση της ΗΡΩΝ. Κατά συνέπεια η ΗΡΩΝ, δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει και εν γένει δεν επεξεργάζεται σε κανένα στάδιο της εκτέλεσης της πληρωμής στοιχεία απαραίτητα για την εκτέλεση της πληρωμής (π.χ. στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών), ούτε και αναμειγνύεται με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση της πληρωμής. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή/και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική/χρεωστική τους κάρτα, οι Χρήστες θα πρέπει αντίστοιχα να απευθύνονται απευθείας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα τους. Για οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της Υπηρεσίας παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας, ήτοι της εταιρεία με την επωνυμία “PISTIOLIS – TRIANTAFYLLOS & ASSOCIATES LAW FIRM και με τον διακριτικό τίτλο «Andersen Legal», με E-mail: herondpo@andersenlegal.gr.